VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB A REGISTRACI DOMÉNOVÝCH JMEN - PLATNÉ OD 1.1.2021

Web zdarma s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO 03877167
DIČ CZ03877167
jako poskytovatel

a

subjekt, který provede objednávku služby prostřednictvím webových stránek poskytovatele – www.webzdarma.cz nebo jiným poskytovatelem akceptovatelným způsobem
jako objednatel

 1. Předmět smlouvy

  1. Předmětem smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem je závazek poskytovatele zajistit provoz virtuálního serveru objednatele na síti internet. Provozem virtuálního serveru se rozumí služba přenosu dat po síti Internet s využitím protokolu HTTP (HTTPS) a služeb s tím souvisejících (dále jen „webhostingové služby“).
  2. Předmětem smlouvy je dále závazek poskytovatele zajistit provoz nabízených webhostingových služeb objednateli a s tím související služby na síti Internet, a zprostředkovat registraci doménového jména (dále jen společně „služby“) a závazek objednatele za tyto služby platit poplatky podle platného ceníku služeb poskytovatele.
  3. Služby poskytovatele jsou primárně nabízeny formou variant, v nichž jsou sdruženy dílčí služby o různé kvalitě a kvantitě (dále jen „programy“). Přehled aktuálních programů je dostupný na webových stránkách poskytovatele www.webzdarma.cz. Odlišné rozsahy služeb, než jsou uvedeny v programech jsou objednatelům poskytovány na základě konkrétní dohody objednatele s poskytovatelem.
  4. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet přijímá objednatel, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě listinné smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.webzdarma.cz. Znění všeobecných smluvních podmínek platné pro uzavřený smluvní vztah, bylo objednateli zasláno společně se zněním smlouvy na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce.
  5. Poskytovatel poskytuje služby objednateli staršímu 16 let, jinak mladšímu 16 let jen se souhlasem zákonného zástupce. Vyplněním objednávky objednatel potvrzuje, že je starší 16 let.
  6. Pokud objednatel vystupuje ve smluvním vztahu jako spotřebitel (mimo podnikatelskou činnost) (dále jen „spotřebitel“), má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu § 1820 a násl. občanského zákoníku.
  7. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a hovoří-li se dále o smlouvě, myslí se tím i tyto všeobecné smluvní podmínky, není-li dále výslovně uvedeno jinak.
 2. Uzavření smlouvy

  1. Pro objednání služeb vyplní objednatel objednávkový formulář tak, že:
   • zvolí objednávané služby
   • zvolí způsob úhrady ceny služby, kde se současně dozví všechny potřebné informace o nákladech spojených s dodáním a úhradou zboží,
   • a uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu pro doručení případně odlišné fakturační údaje, emailovou adresu a telefonní číslo)
   • (dále jen jako „objednávka“).
  2. Před závazným odesláním objednávky je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce je objednatel povinen uvést správné a přesné a poskytovatelem jsou považovány za správné. Zejména je objednatel povinen uvést funkční emailovou adresu.
  3. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky zašle objednateli pokyny k aktivaci zákaznického účtu na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce a v případě volby způsobu úhrady ceny služby bankovním převodem druhý email s pokyny k platbě.
  4. Smlouva je platně uzavřena okamžikem objednání služby objednatelem prostřednictvím webového formuláře. Účinky smlouvy o registraci domény nastávají dnem registrace doménového jména sdružením poskytujícím konkrétní doménu (viz čl. 3 těchto všeobecných smluvních podmínek). Účinky smlouvy jejímž předmětem je pouze poskytování webhostingových služeb nastávají objednáním služby objednatelem prostřednictvím webového formuláře.
  5. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
  6. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po aktivaci zákaznického účtu v souladu s čl. 5 těchto všeobecných smluvních podmínek.
 3. Registrace doménového jména

  1. Vlastníkem doménového jména 2. řádu se stává objednatel.
  2. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména u registračních autorit. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese objednatel dle cenových podmínek uvedených u jednotlivých sdružení. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit (správců domén).
  3. Pravidla sdružení CZ.NIC pro registraci doménových jmen v ccTLD.CZ jsou dostupná na webových stránkách sdružení CZ.NIC.
  4. Pravidla registrace .SK domén jsou dostupná na slovenských webových stránkách sdružení SK-NIC.
  5. Pravidla registrace .EU domén jsou dostupná na webových stránkách sdružení EURid
  6. Pravidla registrace vybraných nadnárodních domén jsou dostupná na webových stránkách Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
  7. Objednatel je povinen se seznámit s podmínkami registrace doménového jména dle zvoleného sdružení pro registraci doménového jména.
  8. Objednatel se zavazuje uhradit poplatky registračních autorit včetně administračních poplatků.
  9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
  10. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvů domén nebo adresářů, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.
 4. Provoz serveru

  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz domény objednatele, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám objednatele, přístup objednatele k jeho e-mailovým schránkám, umožní objednateli aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP, využívat databází a dalších služeb v závislosti na zvoleném programu služeb.
  2. Objednateli, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako CPU, diskový prostor...), bude umožněno přejít na adekvátní program, za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem musí omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.
  3. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit.
  4. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení. Při přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele nebo výpadku služeb z jiných příčin může dojít ke ztrátě dat objednatele. Objednatel je povinen pravidelně zálohovat svá data a poskytovatel za jejich ztrátu nenese žádnou odpovědnost.
  5. Poskytovatel se zavazuje předem informovat objednatele o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud mu jsou tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl objednatel přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele www.webzdarma.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události znemožňující poskytování služeb bude toto upozornění zasláno na e-mailovou adresu objednatele uvedenou na zákaznickém účtu, tj. v účtu objednatele vedeném poskytovatelem, který slouží ke správě poskytovaných služeb objednatelem.
  6. Poskytovatel zajistí dostatečné síťové kapacity pro kvalitní přenos dat objednatele do sítě Internet. Pro jednotlivé služby se rozumí dostatečným a neomezeným datovým přenosem pětinásobek průměru top 20 virtuálních serverů konkrétního programu. V případě překročení měsíčního přenosu je objednateli nabídnuta změna programu nebo omezení přenosového pásma.
  7. Poskytovatel je oprávněn poskytnout informace předané poskytovateli objednatelem za účelem poskytování služeb příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb objednatelem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.
  8. Jakékoli porušení článku 6 těchto všeobecných smluvních podmínek nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb objednatelem, je považováno za podstatné porušení smlouvy a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb objednateli, a to i bez předchozího oznámení.
 5. Zákaznický účet

  1. Zákaznický účet objednatele je zřízen okamžikem jeho aktivace objednatelem a slouží ke správě služeb, aktualizaci údajů objednatele a pro řádné poskytování služeb.
  2. Do doby úhrady ceny služby na základě výzvy k platbě je zákaznický účet veden pro služby poskytované pro program zdarma, jehož cena činí 0,- Kč a za podmínek pro tento program stanovených (viz čl. 6 těchto všeobecných smluvních podmínek).
  3. Jakmile objednatel uhradí cenu služby je zákaznický účet i poskytování služeb převedeno na podmínky platné pro zvolený placený program (viz čl. 6 a čl. 7 těchto všeobecných smluvních podmínek).
  4. V případě, že jakákoliv navazující platba za poskytování služeb nebude uhrazena v souladu s výzvou k platbě, automaticky přechází zákaznický účet a s ním spojené poskytované služby na podmínky poskytování programu zdarma. V tomto případě, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost za případnou újmu objednatele či ztrátu dat.
 6. Všeobecná práva a povinnosti smluvních stran

  1. Všechny služby poskytovatele mohou být využívány pouze k zákonným účelům. Objednatel odpovídá za věcnou a technickou správnost obsahu virtuálního serveru. Přenos, uchovávání nebo prezentace informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České republiky, veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s tímto ustanovením vůči objednateli, ani třetím osobám.
  2. Objednatel se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům. Uchovávání, přenos nebo prezentace jakýchkoli informací, dat nebo materiálů, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, s mezinárodním právem, s veřejným pořádkem, s dobrými mravy, poškozující dobré jméno poskytovatele nebo se zásadami poctivého obchodního styku, je zakázán.
  3. Pornografie a obchod se sexuálně orientovanou tématikou je zakázán. Toto opatření je rovněž platné pro všechny stránky a obsah, který propaguje nelegální aktivity nebo který svou povahou poškozuje zájmy poskytovatele nebo jiné servery na internetu.
  4. Odkazy (linky) na výše uvedený zakázaný obsah jsou rovněž zakázány. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout v otázkách posuzování takového obsahu, který je v rozporu se smluvními podmínkami.
  5. Objednatel není oprávněn zřízené domény 3. řádu udržovat bez obsahu v rozporu s odst. 6.23 tohoto článku a tímto tyto zřízené domény blokovat a omezovat pro využití třetími osobami.
  6. Zejména s ohledem na § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění případných změn, se zavazuje objednatel zdržet se ukládání informací s protiprávním obsahem a rovněž se zdržet jakéhokoliv protiprávního jednání.
  7. Pokud se objednatel nezdrží ukládání informací s protiprávním obsahem, je zde podezření na protiprávnost obsahu uloženého objednatelem anebo se objednatel dopustí jiného protiprávního jednání, je objednatel povinen na výzvu poskytovatele odstranit či jinak znepřístupnit tyto informace s protiprávním obsahem / informace s podezřením na protiprávní obsah, a/nebo se zdržet jakéhokoliv protiprávního jednání.
  8. Pokud tak objednatel neučiní neprodleně a neodstraní informace s protiprávním obsahem / informace s podezřením na protiprávní obsah a/nebo se nezdrží protiprávního jednání, je poskytovatel oprávněn odstranit či znepřístupnit ukládané či již uložené informace s protiprávním obsahem / informace s podezřením na protiprávní obsah a v rámci svých možností zamezit protiprávnímu jednání objednatele. Poskytovatel je oprávněn odstranit obsah vložený objednatelem již při podezření na protiprávnost obsahu.
  9. Objednatel není oprávněn využívat poskytnutý prostor jako uložiště pro soubory, zejména pokud k nim nevede odkaz ze stránek a odkazovat se na ně z jiného serveru, využívat poskytnutý prostor pouze jako skladiště rozsáhlých souborů bez návaznosti na související prezentaci, spojováním více virtuálních webů obcházet nastavený limit velikosti poskytovaného prostoru a provádět na serveru zátěžové testy nebo spouštět skripty, které by mohly způsobit zpomalení či znepřístupnění některých služeb serveru.
  10. V případě, že objednatel poškozuje práva třetích osob, jako například phishing, malware atd., je poskytovatel oprávněn poskytování služeb přerušit do doby, než objednatel tento stav odstraní. Pokud však objednatel tento stav neodstraní ve lhůtě 10 dnů ode dne přerušení poskytování služeb, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
  11. Pro případ, že objednatel neprodleně neodstraní informace s protiprávním obsahem a/nebo se nezdrží protiprávního jednání, zavazuje se objednatel zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč. Uvedené ustanovení se nevztahuje na spotřebitele. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká práva poskytovatele na náhradu újmy způsobené objednatelem výše popsaným protiprávním jednáním.
  12. V případě, že bude uplatněn nárok na náhradu újmy vůči poskytovateli třetí osobou v důsledku toho, že se objednatel dopustil ukládání informací s protiprávním obsahem a/nebo protiprávního jednání, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které poskytovateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči poskytovateli v souvislosti porušením povinnosti dle této věty.
  13. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb viz čl. 4 těchto všeobecných smluvních podmínek.
  14. Poskytovatel neodpovídá za případnou újmu objednatele v souvislosti s používáním webhostingových služeb nebo samostatných e-mailových služeb. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby.
  15. Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu uložených dat, poskytovat údaje z registru domén, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) a zásahů v souladu s čl. 4., odst. 4.4. těchto všeobecných smluvních podmínek. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se poskytovatel zavazuje chránit osobní údaje objednatele zpracovávané v informačních systémech poskytovatelem.
  16. Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby či virtuálních serverů jiných objednatelů je přísně zakázán a je důvodem k okamžitému zrušení účtu objednatele bez možnosti vrácení peněz za služby, jejichž výše bude započtena na smluvní pokutu za porušení povinností objednatele.
  17. Objednatel se zavazuje, že nebude server úmyslně zatěžovat nefunkčními skripty a podnikat kroky směřující proti funkci serverů, že nebude provozovat skripty, které by mohly způsobit poskytovateli nebo třetí osobě jakoukoliv újmu.
  18. Poskytovatel si vyhrazuje právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponent bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, které jsou na server nainstalovány jako veřejné, musí být schváleny poskytovatelem, v opačném případě budou zamítnuty.
  19. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
  20. Objednatel není oprávněn rozesílat prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci služeb poskytovaných poskytovatelem žádnou hromadnou nevyžádanou poštu - tzv. spam. Pokud tak učiní, může to být důvodem okamžitého zastavení přístupu k jeho účtu. V případě, že tímto svým počínáním způsobí újmu poskytovateli nebo třetím osobám vystavuje se riziku postihu.
  21. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za expiraci (propadnutí a uvolnění k následné registraci) domény objednatele z důvodu včasného neuhrazení výzvy k platbě.
  22. Objednatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný objednatel, to neplatí v případě, že k úniku přihlašovacího jména a hesla dojde z důvodu na straně poskytovatele.
  23. Objednatel je povinen aktivovat zákaznický účet nejpozději do 14 dní ode dne obdržení emailu s pokyny pro aktivaci zákaznického účtu a umístit na server svoji webovou prezentaci, tak aby byla korektně zobrazována v rámci poskytnuté domény.
  24. Údaje objednatele vedené v zákaznickém účtu je objednatel povinen udržovat správné a aktuální. Zejména je povinen udržovat správnou a funkční emailovou adresu.
  25. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo vložit na stránky objednatele reklamní banner v libovolné velikosti. Pozice banneru v rámci webové prezentace objednatele bude určena automaticky dle interních algoritmu poskytovatele. Poskytovatel je tímto oprávněn vložit reklamní banner na libovolnou pozici v rámci webové prezentace objednatele.
  26. Objednatel je povinen provést všechny relevantní kroky ke korektnímu zobrazování reklamy a v této věci je povinen poskytnout poskytovateli veškerou požadovanou součinnost za účelem korektního zobrazení reklamy. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem negativně ovlivňovat zobrazení reklamy s cílem jejího nekorektního zobrazení nebo blokování jejího zobrazení.
  27. V případě, že objednatel poruší podmínky zobrazování reklamních ploch pro vkládání reklamních bannerů, si poskytovatel vyhrazuje právo smazat stránky objednatele. Ke smazání stránek může dojít až po uplynutí lhůty objednatele ke sjednání nápravy, která nebude kratší než 7 dní.
  28. Objednatel je povinen se nejméně 1x za 12 měsíců přihlásit pomocí FTP protokolu na server nebo do svého zákaznického účtu prostřednictvím návštěvy webových stránek poskytovatele www.webzdarma.cz.
  29. Poskytovatel si vyhrazuje právo webové stránky, které nebudou vykazovat déle jak měsíc žádný přístup (jedná se přístup na stránky, nikoliv FTP přístup nebo přihlášení do zákaznického účtu), webové stránky po upozornění objednatele na neaktivitu, smazat. Ke smazání stránek může dojít až po uplynutí lhůty objednatele ke sjednání nápravy, která nebude kratší než 14 dní.
  30. Objednatel je oprávněn v souladu s podmínkami uvedenými v Informacích o zpracování osobních údajů zpracovávat údaje objednatele, zejména pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování objednatele o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích.
 7. Práva a povinnosti pro program Základ/Komplet

  1. Placený program Základ/Komplet je vždy svázán s konkrétní doménou, s níž byl aktivován a nelze jej přenést k jiné doméně. Zrušením webhostingu domény objednatele zřízené v rámci programu Základ/Komplet, a to z jakýchkoliv důvodů, je současně také ukončena smlouva o poskytování služeb bez nároku na vrácení poměrné části platby za služby, která se automaticky započítává na náklad provozovatele s ukončením poskytování služby a platby třetím stranám.
  2. Pro placený program Základ/Komplet se neuplatní ustanovení týkající se povinnosti umisťovat na webové stránky objednatele reklamní bannery a umožnovat jejich korektní zobrazování a dále se neuplatní povinnosti spojené s návštěvností webových stránek objednatele (viz čl. 6., odst. 6.23 až 6.29 těchto všeobecných smluvních podmínek).
 8. Informace o zpracování osobních údajů

  1. viz Informace o zpracování osobních údajů
 9. Platební podmínky

  1. Objednatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby v termínu určeném ve výzvě k platbě. Poplatky za služby jsou splatné dopředu. Fakturační období si zvolí objednatel ve své objednávce. Ceník služeb je dostupný na www.webzdarma.cz. Ceny v ceníku jsou v českých korunách bez zákonné sazby DPH, která bude k cenám připočtena v zákonem stanovené výši. Ceny některých domén jsou závislé na kurzu České koruny k ostatním měnám.
  2. Upozorňujeme, že platba za registraci domény či její prodloužení je jednorázovým poplatkem, který je registrací domény zcela zkonsumován.
  3. Platbu není možné provést hotově. Objednatel je povinen zvolit jeden ze způsobů bezhotovostního převodu (platba bankovním převodem či platební kartou).
  4. Objednatel je povinen udržovat přesné a aktuální údaje o své osobě a případně o své obchodní společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. e-mail, na který je odesílána faktura jako daňový doklad. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je objednatel povinen neprodleně aktualizovat. Objednatel je rovněž povinen všechny změny bezodkladně oznámit příslušné registrační autoritě. Poplatky spojené se změnou údajů objednatele účtované registrační autoritou, nejsou součástí poplatků placených objednavatelem poskytovateli.
  5. Výzva k platbě je zaslána prostřednictvím e-mailu uvedeného objednatelem a obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Objednatel uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jako by tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě.
  6. Vady v nesprávně účtovaných platbách za služby může objednatel uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli.
  7. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky.
  8. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaregistrovat, nebo prodloužit doménové jméno až po zaplacení celé výzvy k platbě.
  9. Daňový doklad k provedené platbě za služby je objednateli zaslán prostřednictvím emailu uvedeného objednatelem do 5 pracovních dnů po uhrazení platby za služby na základě výzvy k platbě.
  10. Service Level Agreement (SLA) za každých 80 minut, kdy některá služba není dostupná, nebo její doba odezvy je nestandardně dlouhá, se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 50 % ceny. Poskytovatel nese zodpovědnost za výpadky jakékoliv objednané služby, které jsou způsobeny prokazatelně poskytovatelem. Jako výpadek se rozumí nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle jak 10 minut. Za výpadek z důvodů na straně poskytovatele se nepovažuje plánovaná nebo ohlášená odstávka systému, jak je uvedeno v čl. 4., odst. 4.4, případně vyšší moc, jak je uvedena v čl. 4., odst. 4.3. těchto všeobecných smluvních podmínek. Poskytovatel nenese zodpovědnost za výpadky zaviněné objednatelem nebo třetími osobami.
 10. Reklamace

  1. V případě, že se spotřebitel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem nebo kvalitou neodpovídají smluvním podmínkám včetně všeobecných smluvních podmínek, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu podpora@webzdarma.cz. V případě, že jde o reklamaci související s cenou služby nebo platebními údaji, je spotřebitel oprávněn uplatnit vady písemně e-mailem zaslaným na adresu fakturace@webzdarma.cz.
  2. Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, fakturu apod.
  3. Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno z důvodů stojících na straně objednavatele.
  4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Reklamační řád je dostupný zde.
  5. V případě spotřebitelského sporu s poskytovatelem, je spotřebitel oprávněn se svým nárokem obrátit na dozorový orgán příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů. V případě služeb je příslušným orgánem Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2, prostřednictvím e-podatelny dostupné zde: https://www.coi.cz/podatelna/ nebo telefonní linky +420 222 703 404.
 11. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud platba za objednané služby nebude na účet poskytovatele připsána do 40 dnů ode dne potvrzení objednávky poskytovatelem a zaslání výzvy k platbě, bude celá objednávka stornována a smlouva zaniká.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény nebo webhostingu a odstoupení od smlouvy bez náhrady v případě porušení smlouvy včetně všeobecných smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména úhrada poplatku za poskytnuté služby, v případě důvodného podezření na protiprávní jednání nebo v případě, že se objednatel dopustí protiprávního jednání. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za újmu způsobenou poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb nebo protiprávním jednáním objednatele.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel odmítne přejít na adekvátní program, za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem neomezí využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň za podmínek uvedených v článku 4., odst. 4.6 těchto všeobecných smluvních podmínek, a v případě překročení měsíčního přenosu, kdy objednatel odmítne nabídnutou změnu programu nebo neomezí přenosové pásmo za podmínek uvedených v článku 4., odst. 4.6 těchto všeobecných smluvních podmínek.
  4. Poskytovatel písemné odstoupení od uzavřené smlouvy doručí druhé smluvní straně. Smlouva zaniká následujícím dnem po doručení písemného odstoupení.
  5. Obě smluvní strany jsou oprávněny uzavřenou smlouvu vypovědět bez uvedení výpovědního důvodu. Písemná výpověď musí být doručena druhé smluvní straně a tříměsíční výpovědní doba začíná běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi. Smlouva zaniká uplynutím výpovědní doby.
  6. Spotřebitel výslovně žádá o plnění dle smlouvy ze strany poskytovatele již ode dne jejího uzavření, resp. od její účinnosti, bez ohledu na jeho právo od smlouvy odstoupit. V případě, že od smlouvy odstoupí, bere spotřebitel v takovém případě na vědomí svou povinnost k úhradě poměrné části ceny služby, včetně nákladů s tím spojených.
  7. Spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Oznámení o odstoupení zašle spotřebitel poskytovateli v písemné formě pozemní poštou nebo na kontaktní e-mail podpora@webzdarma.cz. Spotřebitel má v případě odstoupení od smlouvy povinnost uhradit poměrnou část ceny služeb, u kterých již poskytovatel začal s jejich plněním, resp. uhradit plnou cenu již poskytnutých služeb. Ve smyslu článku 3. těchto všeobecných smluvních podmínek upozorňujeme, že platba za registraci domény je jednorázovým poplatkem, který je registrací domény zcela zkonsumován. Při odstoupení spotřebitele od smlouvy se poplatek za registraci domény poměrně nevrací.
  8. Poskytovatel má právo navrhovat změny smlouvy a všeobecných smluvních podmínek v souladu s § 1752 občanského zákoníku. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit ceny, rozsah poskytovaných služeb nebo podmínky poskytování služeb (dále jen „změny“). Návrh změny bude objednateli přeložen oznámením prostřednictvím Zákaznického účtu a zveřejněním na webových stránkách poskytovatele předem, nejméně 10 dní před účinností navrhované změny. Objednatel je oprávněn navrhovanou změnu odmítnout nejpozději v den předcházející dni, k němuž změna nabývá účinnosti. Neodmítne-li objednatel řádně předložený návrh změny, platí, že změnu přijal ke dni její účinnosti.
  9. Odmítnutí návrhu změny je třeba učinit stejným způsobem, jakým byl návrh změny objednateli přeložen.
  10. Pokud objednatel návrh změny ve stanovené lhůtě odmítne, považuje se odmítnutí změny za výpověď smlouvy s výpovědní dobou 14 dnů, kterou obě smluvní strany považují za dostatečnou k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení odmítnutí změny jakožto výpovědi druhé straně.
  11. Neodmítne-li objednatel návrh změny je povinen se s navrhovaným zněním změny seznámit.
  12. V případě spotřebitele musí poskytovatel získat výslovný souhlas spotřebitele s navrhovanou změnou výše ceny, jinak se má za to, že spotřebitel s navrhovanou změnou výše ceny nesouhlasí a smlouvu vypovídá. Za výslovný souhlas spotřebitele s navrhovanou změnou výše ceny se pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek považuje kromě písemného vyjádření také jednostranný úkon spotřebitele spočívající v úhradě (předplacení) služby na další období v navrhované výši ceny.
  13. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.
  14. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Všeobecné smluvní podmínky - platné do 31.12.2020.